Former Soviet Bloc Countries Army Championships


1.Army Championships - Leipizig & Dessau & Doebeln & Erfurt & Magdeburg, GDR - September 22-27 1958 (1st Spartakyad)

2.Army Championships - Plovdiv & Stara Zagora, Bulgaria - September 17-23 1961

3.Army Championships - Prague, Czechoslovakia - December 8-11 1962

4.Army Championships - Lodz, Poland - October 1-6 1963

5.Army Championships - Budapest, Hungary - September 19-24 1966

6.Army Championships - Bucharest, Romania - September 3-9 1967

7.Army Championships - Kiev, Soviet Union - August 4-8 1969 (2nd Spartakyad)

8.Army Championships - Miskolc, Hungary - September 5-10 1971

9.Army Championships - Frankfurt n.Oder, GDR - November 22-26 1972

10.Army Championships - Olomouc, Czechoslovakia - September 5-9 1973 (3rd Spartakyad)

11.Army Championships - Sofia, Bulgaria - October 1974

12.Army Championships - Phongyang, PR of Korea - July 1975

13.Army Championships - Havana, Cuba - September 11-19 1977 (4th Spartakyad)

14.Army Championships - Lvov, Soviet Union - July 30 - August 5 1978

15.Army Championships - Phongyang, PR of Korea - August 30 - September 2 1979

16.Army Championships - Pecs, Hungary - August 15-20 1981 (5th Spartakyad)

17.Army Championships - Havana, Cuba - November 1982

18.Army Championships - Frankfurt n/Oder, GDR - October 26-30 1983

19.Army Championships - Yaroslav, Soviet Union - June 1984

20.Army Championships - Bydgoszcz, Poland - August 1985 (6th Spartakyad)

21.Army Championships - Phongyang, PR of Korea - July 1986

22.Army Championships - Rostov, Soviet Union - June 1987

Army Championships - Sliven, Bulgaria - July 6-13 1989 (7th Spartakyad)

Army Championships - Kiskunfelegyhaza, Hungary - November 7-10 1990


Index