Sergey Sivko Memorial - Moscow, Soviet Union - December 1978

 


Winners:

48kg A.Kaplan
51kg V.Lazan
54kg A.Parunyakan
57kg S.Zubkov
60kg Olimpiy Zakirov
63,5kg Z.Badalyan
67kg D.Pozdneyev
71kg V.Zazulin
75kg N.Danilov
81kg Gennadiy Tolmachev
+81kg Atom Pogosyan

Russian Tournaments History | 1978 Results