82.Sri Lanka National Championships - Colombo - November 4-8 2008 

thanks to Tibor Kincses


Semi-finals ladies (incomplete)

2008-11-07 46kg Anusha Kodituwakku H.S.Dharmapala ???
2008-11-07 46kg W.S.Nishadi D.M.Pallekumbura ???
2008-11-07 52kg M.Krishanthi M.D.Maduwanthi ???
2008-11-07 52kg S.Nirosha N.D.Ekanayake ???

Semi-finals men (incomplete)

2008-11-07 54kg Manju Wanjarachchi G.H.Samarasinghe ???
2008-11-07 54kg K.Nihal Jayakody R.K.Wickremasinghe ???
2008-11-07 57kg A.P.S.Dunukeiyanga A.M.Kalupahana ???
2008-11-07 57kg N.S.P.Silva O.R.Samaranayake ???
2008-11-07 69kg Piyai Kandanerachchi P.M.Pushpakumara ???
2008-11-07 69kg A.D.Pradeep Indika M.Mudannayake ???
2008-11-07 75kg K.M.P.Kumara I.R.Balasuriya ???
2008-11-07 91kg H.M.R.C.Herath S.H.Kumara ???
2008-11-07 91kg R.D.S.C.Rathmalgoda P.P.Premasinghe ???
2008-11-07 +91kg Hishantha Dharmasiri Mohamed Ismail Hansar ???
2008-11-07 +91kg Ajith Bandara T.Wimalajeeva ???

Finals ladies

2008-11-08 46kg Anusha Kodituwakku W.S.Nishadi AB 1
2008-11-08 48kg Chandrika Guruge K.H.E.Da Silva 18:7
2008-11-08 50kg Nilmini Jayasinghe I.M.U.N.Wijerathna RSC
2008-11-08 52kg M.Krishanthi S.Nirosha 20:17
2008-11-08 54kg Niluka Karunaratne --- WO.
2008-11-08 57kg W.A.S.Santhika M.M.M.Susanthi 14:12
2008-11-08 60kg Pitigala Sumudu S.M.N.Senanayake 21:4
2008-11-08 66kg G.L.N.M.Liyanage W.K.Y Kumari RSC
2008-11-08 75kg S.A.S.Pushpamali N.M.K.G.Bandara RSC
2008-11-08 86kg C.Tharangani S.A.D.S.Jayasinghe AB 1

Finals men

2008-11-08 48kg T.M.Chaminda Tennakoon W.S.K. Fernando RSC
2008-11-08 51kg Dumitha R.Wijerathna R.M.P.Dhakshilath 13:10
2008-11-08 54kg Manju Wanjarachchi K.Nihal Jayakody RSC
2008-11-08 57kg N.S.P.Silva A.P.S.Dunukeiyanga 16:8
2008-11-08 60kg Jayasundara Kela Koralalage S.H.W.W.Karunarathna RSC
2008-11-08 64kg A.G.Nilantha Bandara P.A.I.Rajapaksha 4:1
2008-11-08 69kg Piyai Kandanerachchi A.D.Pradeep Indika WO.
2008-11-08 75kg R.T.Jayathilake K.M.P.Kumara 15:8
2008-11-08 81kg Shrimal Athukorale L.S.P.H.Weeratunga AB 1
2008-11-08 91kg H.M.R.C.Herath R.D.S.C.Rathmalgoda 11:9
2008-11-08 +91kg Hishantha Dharmasiri Ajith Bandara 11:4

Sri Lanka Champs history | 2008 Results