Russian Dinamo Society Championships

Kirov

September, 2000


Champions

48kg Maxim Makhinin
51kg Georgiy Balakshin
54kg Afanasi Poskachin
57kg Boris Klimenko
60kg Sergey Korotetskiy
63,5kg Oleg Appolosov
67kg Anatoliy Shevchenko
71kg Sergey Kazantsev
75kg Alexandr Minullin
81kg Anatoliy Nosyrev
91kg Sergey Smykov
+91kg Yuriy Denisov

source: "Ring - Sport's Almanac" - 2001 (page 30); thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian National Championships history | 2000 Results