80.Japanese National Championships - Yamaguchi - November 17-21 2010

thanks to Shunya Seri


Finals

2010-11-21 49kg Taro Hayashida Naoya Inoue 12:7
2010-11-21 52kg Sadayori Aoki Hiroyuki Misu 6:4
2010-11-21 56kg Daisuke Narimatsu Chikashi Kawada 9:2
2010-11-21 60kg Kenji Fujita Shota Nakayama 4:3
2010-11-21 64kg Yuta Fukumori Takanori Koshikawa 10:4
2010-11-21 69kg Takahito Yamada Takeshi Inoue 9:2
2010-11-21 75kg Ryota Murata Tomoki Narumi RSCH 2

Japanese National Champs History | National Champs Index | 2010 Results