Iran National Championships - Tehran - September 2008

thanks to Tibor Kincses


Finals 

48kg Masoud Rigi ???
51kg Mahmoud Ahmadizaman ???
51kg Omran Akbari ???
57kg Mohammad Momevand ???
60kg Mehdi Tolouti ???
64kg Houman Karami ???
69kg Morteza Sepahvandi ???
75kg Shahriyar Veisi Ali Ashgar Abdi Haji
81kg Ehsan Rozbahani Abbas Fez Ahadi
91kg Ali Mazaheri ???
+91kg Jassem Delavary Seyed Akbar Hosseini

Iran National Champs History | National Champs Index | 2008 Results