Ukrainian National Championships - Lutsk - Fabruary? 2002


Champions

48kg Georgi Chigayev
51kg Artem Saifulin
54kg Gennadiy Ozarinski
57kg Oleg Efimovich
60kg Khayser Saydametov
63,5kg Volodimir Kravets
67kg Valeriy Brazhnik
71kg Viktor Polyakov
75kg Oleg Mashkin
81kg Viktor Perun
91kg Vladimir Odushko
+91kg Alexey Mazykin

Ukrainian Champs history | 2002 Results