Ukrainian National Championships - Lvov - March? 2001


Finals

48kg Yaroslav Midyk ??? ???
51kg Vladimir Sidorenko ??? ???
54kg Sergey Danilchenko ??? ???
57kg Servin Suleymanov ??? ???
60kg Vladimir Lipskiy ??? ???
63,5kg Vladimir Kolesnik ??? ???
67kg Valeriy Brazhnik Vyacheslav Senchenko PTS
71kg Sergey Lavrynskiy ??? ???
75kg Oleg Mashkin ??? ???
81kg Vyacheslav Uzhelkov ??? ???
91kg Vladimir Odushko ??? ???
+91kg Alexey Mazykin ??? ???

Ukrainian Champs history | 2001 Results