Soviet Union Junior National Championships

Baku

March 21-29, 1981


Finals (winners first)

48kg Yuriy Alexandrov ???
51kg Valeriy Vasin ???
54kg Sergey Shakhmukhametov ???
57kg Oleg Manulik ???
60kg S.Smirnov ???
63,5kg Stanislav Korostelev ???
67kg Babken Sagradyan O.Filippov
71kg A.Andreyev ???
75kg Andrey Zhigalov ???
81kg Sergey Andreyev ???
91kg Kurban Gadzhimetov ???
+91kg Viktor Aldoshin ???

thanks to Vladimir Nigmatulin - source: "Sovetskiy Sport" - March 31, 1981


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1981 Results