22.Soviet Union National Championships - Moscow - August 8-13 1956 (1st Spartakyada)

thanks to Sergey Shkrebets


Finals:

51kg Vladimir Stolnikov Vladimir Ryazantsev TKO 2
54kg Boris Stepanov G.Sarkisyan DQ 2
57kg Alexandr Zasukhin Mikhail Papazyan PTS
60kg Nikolay Smirnov Anatoliy Lagetko PTS
63,5kg Vladimir Engibaryan Yuriy Krylov PTS
67kg Eduard Borisov P.Yonesyan PTS
71kg Anatoliy Koromyslov Richard Karpov 3:2
75kg Gennadiy Shatkov Askold Lasota PTS
81kg Romualdas Murauskas A.Khotenchik 3:2
+81kg Algirdas Socikas Lev Mukhin PTS

Medallists:

Weight

Place

Name

51kg

1.

Vladimir Stolnikov (Leningrad)

2.

VladimirRyazantsev

3.

Viktor Bystrov

54kg

1.

Boris Stepanov (Moscow)

2.

G.Sarkisyan

3.

V.Klubnichkin

57kg

1.

Alexandr Zasukhin (Sverdlovsk)

2.

Mikhail Papazyan

3.

Vladimir Karimov

60kg

1.

Nikolay Smirnov (Moscow)

2.

Anatoliy Lagetko

3.

V.Shiber

63,5kg

1.

Vladimir Engibaryan (Erevan)

2.

Yuriy Krylov

3.

A.Yurkov

67kg

1.

Eduard Borisov (Moscow)

2.

P.Yonesyan

3.

B.Prupas

71kg

1.

Anatoliy Koromyslov (Moscow)

2.

Richard Karpov

3.

G.Darbayseli

75kg

1.

Gennadyi Shatkov (Leningrad)

2.

Askold Lasota

3.

Evgeniy Feofanov

81kg

1.

Romualdas Murauskas (Vilnius)

2.

A.Khotenchik

3.

Boris Nazarenko

+81kg

1.

Algirdas Socikas (Kaunas)

2.

Lev Mukhin

3.

L.Maurer


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1956 Results