21.Soviet Union National Championships - Moscow - November 17-29 1955


Top 4 boxers competing in round robin formula

1955-11-20 51kg Vladimir Stolnikov Viktor Bystrov PTS
1955-11-20 51kg I.Yarovskiy Alexandr Shangurov PTS
1955-11-20 57kg Mikhail Papazyan Vinogradov PTS
1955-11-20 57kg Imant Enkuzis Yuriy Sokolov PTS
1955-11-20 63,5kg Gennadiy Boyarshinov Karakliev PTS
1955-11-20 63,5kg Vladimir Engibaryan Yuriy Dragushin PTS
1955-11-20 71kg Viktor Vasin G.Darbayseli PTS
1955-11-20 71kg A.Kochevskiy Sergey Shcherbakov PTS
1955-11-20 81kg Vitaliy Belayev Yuriy Egorov PTS
1955-11-20 81kg Romualdas Murauskas Janis Lancers PTS
1955-11-21 51kg ??? ??? ???
1955-11-21 51kg ??? ??? ???
1955-11-21 57kg ??? ??? ???
1955-11-21 57kg ??? ??? ???
1955-11-21 63,5kg Vladimir Engibaryan Karakliev PTS
1955-11-21 63,5kg Gennadiy Boyarshinov Yuriy Dragushin ???
1955-11-21 71kg ??? ??? ???
1955-11-21 71kg ??? ??? ???
1955-11-21 81kg ??? ??? ???
1955-11-21 81kg ??? ??? ???
1955-11-22 51kg ??? ??? ???
1955-11-22 51kg ??? ??? ???
1955-11-22 57kg ??? ??? ???
1955-11-22 57kg ??? ??? ???
1955-11-22 63,5kg Vladimir Engibaryan Gennadiy Boyarshinov PTS
1955-11-22 63,5kg Yuriy Dragushin Karakliev ???
1955-11-22 71kg ??? ??? ???
1955-11-22 71kg ??? ??? ???
1955-11-22 81kg ??? ??? ???
1955-11-22 81kg ??? ??? ???
1955-11-27 54kg Boris Stepanov V.Vorobev PTS
1955-11-27 54kg V.Chermenev Dadayev PTS
1955-11-27 60kg Nikolay Smirnov V.Golubenko PTS
1955-11-27 60kg Anatoliy Lagetko Petr Lovkin PTS
1955-11-27 67kg Viktor Mednov Vilinov PTS
1955-11-27 67kg Yuriy Gromov Eduard Borisov PTS
1955-11-27 75kg Gennadiy Shatkov Boris Nazarenko PTS
1955-11-27 75kg V.Lukyanov Bredikhin PTS
1955-11-27 +81kg Rikardas Juskenas Algirdas Socikas KO 2
1955-11-27 +81kg Lev Mukhin A.Liepins PTS
1955-11-28 54kg Boris Stepanov V.Chermenev PTS
1955-11-28 54kg V.Vorobev Dadayev PTS
1955-11-28 60kg Nikolay Smirnov Petr Lovkin PTS
1955-11-28 60kg Anatoliy Lagetko V.Golubenko PTS
1955-11-28 67kg Eduard Borisov Vilinov PTS
1955-11-28 67kg Yuriy Gromov Viktor Mednov PTS
1955-11-28 75kg Gennadiy Shatkov Bredikhin WO.
1955-11-28 75kg Boris Nazarenko V.Lukyanov PTS
1955-11-28 +81kg Rikardas Juskenas A.Liepins WO.
1955-11-28 +81kg Lev Mukhin Algirdas Socikas WO.
1955-11-29 54kg Boris Stepanov Dadayev PTS
1955-11-29 54kg V.Vorobev V.Chermenev PTS
1955-11-29 60kg Nikolay Smirnov Anatoliy Lagetko PTS
1955-11-29 60kg V.Golubenko Petr Lovkin ???
1955-11-29 67kg Yuriy Gromov Vilinov PTS
1955-11-29 67kg Eduard Borisov Viktor Mednov PTS
1955-11-29 75kg Gennadiy Shatkov V.Lukyanov PTS
1955-11-29 75kg Boris Nazarenko Bredikhin WO.
1955-11-29 +81kg Rikardas Juskenas Lev Mukhin PTS
1955-11-29 +81kg A.Liepins Algirdas Socikas both WO.

Final Ranking:

Weight

Place

Name

51kg

1.

Vladimir Stolnikov (Leningrad)

2.

Viktor Bystrov

3.

I.Yarovskiy

54kg

1.

Boris Stepanov (Moscow)

2.

V.Vorobev

3.

V.Chermenev

57kg

1.

Imant Enkuzis (Riga)

2.

Yuriy Sokolov

3.

Mikhail Papazyan

60kg

1.

Nikolay Smirnov (Moscow)

2.

Anatoliy Lagetko

3.

V.Golubenko

63,5kg

1.

Vladimir Engibaryan (Erevan)

2.

Gennadiy Boyarshinov

3.

Yuriy Dragushin

67kg

1.

Yuriy Gromov (Moscow)

2.

Eduard Borisov

3.

Viktor Mednov

71kg

1.

Viktor Vasin (Leningrad)

2.

G.Darbayseli

3.

A.Kochevskiy

75kg

1.

Gennadiy Shatkov (Leningrad)

2.

Boris Nazarenko

3.

V.Lukyanov

81kg

1.

Vitaliy Belayev (Sverdlovsk)

2.

Yuriy Egorov

3.

Romualdas Murauskas

+81kg

1.

Rikardas Juskenas (Vilnius)

2.

Lev Mukhin

3.

A.Liepins


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1955 Results