2.Soviet Union National Championships - Minsk - April 13-16 1933

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

A.Arutyunov (Moscow)

2.

Vassili Serov

3.

A.A.Bakman

bantam

1.

Alexander Ksenafontov (Moscow)

2.

V.Ilinskiy

3.

A.Fidler

feather

1.

S.Tselovalnikov (Moscow)

2.

A.Shchupak

3.

A.Papyan

light

1.

V.Shilyagin (Leningrad)

2.

A.Andreyev

3.

V.Solonichenko

welter

1.

G.Timofeyev (Leningrad)

2.

E.Kireyev

3.

V.Smirnov

middle

1.

K.Lebedev (Leningrad)

2.

V.Ermakov

3.

A.Kasyanenko

light heavy

1.

Viktor Mikhailov (Moscow)

2.

Nikolay Belayev

3.

---

heavy

1.

Anatoli Bulychev (Moscow)

2.

K.Yachmenev

3.

V.Yanikovich


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1933 Results