30.Bulgarian National Championships - January 1975


Champions:

48kg Stefan Asenov
51kg Georgi Kostadinov
54kg Chacho Andreykovski
57kg Kuncho Kunchev
60kg Nikola Nikolov
63,5kg Vladimir Kolev
67kg Plamen Yankov
71kg Ilya Iliev
75kg Ilya Angelov
81kg Georgi Stoymenov
+81kg Krasimir Mashev

Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1975 Results