9.South Asian Federation Games

Liaquat Gymnasium Sports Complex, Islamabad, Pakistan

April 3-6, 2004

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Karim Nouman

PAK

2.

Thalarambe B.Harsha Kumara

SRI

3.

Suranjoy Singh

IND

Surya Bahadur Rana

NEP

51 kg

1.

Shoaib Rasheed

PAK

2.

Mudiyaneselage Rathnayaka

SRI

3.

Mohammad Dawood Mohammadi

AFG

Suresh Singh

IND

54 kg

1.

Meharullah Lassi

PAK

2.

Manju Dinesh Kumara

SRI

3.

Rohollah Mustafa

AFG

Diwakar Prasad

IND

57 kg

1.

Sohail Baloch

PAK

2.

Kamal Gamaethiralalage

SRI

3.

Dhana Bahadur Hitang

NEP

Sharif Zada Homayoun

AFG

60 kg

1.

Sajid Raja

PAK

2.

Jai Bhagwan

IND

3.

Dipendra Maharjan

NEP

Habibullah Haidari

AFG

64 kg

1.

Faisal Karim

PAK

2.

Vijender Singh

INE

3.

Chaminda Sampath Jayathilaka

SRI

Sayed Haroon Sadat

AFG

69 kg

1.

Nisar Khan

PAK

2.

Dilbag Singh

IND

3.

Manqoosh Nasimi

AFG

Hari Chandra Khadka

NEP

75 kg

1.

Ahmad Ali Khan

PAK

2.

Bikash Pariyar

NEP

3.

Mohamed Nahab Ali

BGL

Kameen Taraki

AFG

81 kg

1.

Harpreet Singh

IND

2.

Bishnu Prasad Rijal

NEP

3.

H.M.Sanath Priyantha Wanninayake

SRI

Jamshid Ullah Khawaja

AFG

91 kg

1.

Shoukat Ali

PAK

2.

Varghese Johnson

IND

3.

Kul Bahadur Rawal

NEP

   

+91 kg

1.

Muzaffar Iqbal Mirza

PAK

2.

Harpal Singh

IND

3.

   
   

South Asian Games History | 2004 Results