1.South Asian Federation Games - Kathmandu, Nepal - 1984

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Shahi Puskara

NEP

2.

P.L.J. Ratnesuriya

SRI

3.

IND

   

51 kg

1.

G.D.Kamble

IND

2.

Tuladhar Prabin

NEP

3.

SRI

   

54 kg

1.

Mugham C. Shan

IND

2.

Tuladar Parkash

NEP

3.

SRI

   

57 kg

1.

Naglingam

IND

2.

Ram Awale

NEP

3.

BHU

   

60 kg

1.

Dal Bahadur Ranamagar

NEP

2.

Seera Jayaram

IND

3.

BGL

   

63,5 kg

1.

S.C. Sharma

IND

2.

Srestha Uttam

NEP

3.

BHU

   

67 kg

1.

Gopal Dewang

IND

2.

Man Bahadur Shrestha

NEP

3.

BGL

   

71 kg

1.

Asghar Ali

PAK

2.

M.P. Singh

IND

3.

NEP

   

75 kg

1.

Ahmed Ilyas

PAK

2.

S. Narayanan

IND

3.

BGL

   

81 kg

1.

Syed Hussain Shah

PAK

2.

Ahmed Ali Syed

BGL

3.

IND

   

91 kg

1.

   

2.

   

3.

   
   

+91 kg

1.

Muhammad Yousuf

PAK

2.

N.B. Thapa

IND

3.

   
   

South Asian Games History | 1984 Results