65.Japanese Interschool Meet - Akita - August 10-15 2011


Finals (winners first)

49kg Naoya Inoue Ryomei Tanaka
52kg Ryo Matsumoto Renji Ichimura
56kg Shuto Hashigaki Fuya Nara
60kg Kenji Fujita Shuya Masaki
64kg Ryosuke Takami Hiroaki Kinjo
69kg Yusuke Takada Shotatsu Takaesu
75kg Mikio Sakai Julian Johnson

thanks to Shunya Seri


2011 Results