Ukrainian Republic Championships - Dnepropetrovsk - January 1975

thanks to Sergey Shkrebets


Champions:

48kg Alexander Tkachenko Donetsk
51kg Yuri Bogdanov Ivano-Frankovskaya obl.
54kg V.Babutskiy Donetskaya obl.
57kg Anatoli Levishchev Krymskaya obl.
60kg Alexander Akhillo Donetskaya obl.
63,5kg Yuri Tchorovski Lvovskaya obl.
67kg D.Moyseyenko Donetskaya obl.
71kg Viktor Savchenko Dnepropetrovsk
75kg V.Lyubomudrov Ivano-Frankovskaya obl.
81kg Miron Krokhmalny Lvov
+81kg V.Zagurskiy Kiev

Ukraine Champs history | 1975 Results