Soviet Union Junior National Championships - Riga - December 1976


Champions:
48kg Shamil Sabirov
51kg Samson Khachatryan
54kg Ovsiannikov
57kg Shelyagin
60kg Kalil Lukmanov
63,5kg Efimov
67kg Valeri Laptyev
71kg Gorbunov
75kg Sergey Kudryavtsev
81kg Varilov
91kg Sidiadayev
+91kg Jonas Siliavicius


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1976 Results