Russian Cadet National Championships

Elista

November 16-22, 1992


Champions

42kg Azat Sabbakhov
44kg K.Magomedgadzhiev
44kg A.Khvostenko
46kg Alexandr Leonov
48kg M.Tkhazanzishev
48kg A.Yakunin
50kg Konstantin Samkov
52kg Oleg Chernysh
54kg Yuriy Bogatyrev
57kg A.Belov
57kg Alexey Astrakhantsev
60kg V.Mironov
60kg D.Popov
63kg O.Tolmachev
66kg Alexey Kozitsyn
70kg I.Rezakov
74kg Sergey Sosnin
74kg L.Kazakov
85kg M.Tekuyev
+85kg Dmitriy Savin

2 groups in some weight cathegories (to much competitors)


thanks to Vladimir Nigmatullin, source: "Gong"nr 1/1993 - page 26


Russian National Champs history | 1992 Results