10.Moscow Spartakyada - Moscow - May?/June? 1971

thanks to Sergey Shkrebets


Finals
48kg A.Pavlov ??? ???
51kg Baban Nadyrov ??? ???
54kg Alexandr Avdeyev ??? ???
57kg Verazdat Bagdasarov ??? ???
60kg Gennadiy Dobrokhotov ??? ???
63,5kg B.Kaplun ??? ???
67kg Vladimir Valuyev ??? ???
71kg A.Alexeyev ??? ???
75kg Vyacheslav Lemeshev Vladimir Tarasenkov PTS
81kg Yuriy Bystrov ??? ???
+81kg Vladimir Nesterenko ??? ???


Russian National Championships History | National Champs Index | 1971 Results