Moscow Championships - 1947

thanks to Sergey Shkrebets


Champions:

51kg Lev Segalovich CDKA
54kg Ivan Avdeyev Dinamo
58kg Viktor Mednov Trudovye Rezervy
62kg Anatoli Greyner CDKA
67kg Sergey Shcherbakov Pishchevik
73kg V.Chudinov Pishchevik
80kg Anatoli Perov Trudovye Rezervy
+80kg Nikolay Korolev Pishchevik

Russian Champs history | 1947 Results