53.Moldavian National Championships - Belti - October 2000

thanks to Victor Postolati


Champions:

48kg Veaceslav Gojan
51kg Igor Samoylenko
54kg Timofey Skryabin
57kg Alexandr Petrovschi
60kg Octavian Tsicu
63,5kg Sergei Guranda
67kg Evgenii Shabazov
71kg Ivan Gonta
75kg Ivan Dercacenco
81kg Valerii Kol
91kg Radu Baranov
+91kg Alexandru Grusevschi

Moldavian Champs history | 2000 Results