3.Kazakh Womens National Championships - Kokshetau - March 2-4(?) 2007

based on http://www.liter.kz 


Champions

46kg Nazgul Boranbayeva Astana
48kg Nargul Boranbayeva Astana
50kg Aliya Boranbayeva Astana
52kg Gulzara Azizova Almaty
54kg Maryam Blalova Almaty
57kg Zhuldyzai Imanbayeva Kostanay
60kg Valeria Kurluk Karaganda
63kg Marianna Starikova Kostanay
66kg Diana Bilyalova Kokshetau
70kg Saida Khasenova Almaty

Kazakh National Champs History | National Champs Index | 2007 Results