Bulgarian National Championships - Yambol - February 1978


Winners:

48kg Alexander Radev
51kg Beyhan Fuchedzhiev
54kg Plamen Kamburov
57kg Chacho Andreykovski
60kg Lubomir Hristov
63,5kg Nikola Nikolov
67kg Plamen Yankov
71kg Ilya Iliev
75kg Dimitar Lubenov
81kg Milan Kalinov
+81kg Atanas Suvandzhiev

Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1978 Results