Belarusian National Championships

Minsk

April 18-22, 1992


Winners

48kg Oleg Zhukovskiy
51kg Mehmet Ishankulov
54kg Zakhid Mekhtiev
57kg Vadim Mezga
60kg I.Litovko
63,5kg Sergey Bykovskiy
67kg Alexandr Zaytsev
71kg D.Roslyak
75kg Sergey Savitskiy
81kg V.Gavrilyuk
91kg Ivan Ryabukha
+91kg Alexandr Gusakov

thanks to Vladimir Nigmatullin, source: "Gong" nr 3/1992 


Belarusian National Champs History | National Champs Index | 1992 Results