thanks to Sergey Shkrebets

Duals Zambia - Soviet Union 4:8

Livingstone, Zambia

Otcober 22, 1971

54kg Timothy Feruka ZAM David Torosyan URS PTS
57kg Morgan Mwenya ZAM Alexandr Melnikov URS PTS
57kg Yuriy Kolychev URS ??? ZAM PTS
60kg Gennadiy Dobrokhotov URS ??? ZAM PTS
81kg Miron Krokhmalny URS Billy Suze ZAM PTS
+81kg Kamo Saroyan USA ??? ZAM RSC

Duals Zambia - Soviet Union 6:6

Lusaka, Zambia

Otcober 24, 1971

54kg ??? ZAM David Torosyan URS PTS
57kg ??? ZAM Alexandr Melnikov URS PTS
57kg ??? ZAM Yuriy Kolychev URS PTS
60kg Gennadiy Dobrokhotov URS ??? ZAM ???
81kg Miron Krokhmalny URS Julius Luipa ZAM PTS
+81kg Kamo Saroyan USA Billy Suze ZAM PTS

Duals Zambia - Soviet Union 6:4

Kitwe, Zambia

October, 1971

51kg David Torosyan URS ??? ZAM ???
57kg A.Banga ZAM Yuriy Kolychev URS PTS
57kg Morgan Mwenya ZAM Alexandr Melnikov URS PTS
81kg ??? ZAM Miron Krokhmalny URS RSCI
+81kg Kamo Saroyan USA Billy Suze ZAM PTS

Duals Index | 1971 Results