Duals espoir Romania - Yugoslavia 14:6

Braila, Romania

August 1, 1963

thanks to Eduard Hemar

51kg Bazulu ROM Jovan Pajkovic YUG
54kg Djula Grebenar YUG Vanija ROM
57kg Moldovan ROM Zvonimir Vujin YUG
60kg Bacu ROM Anton Hribar YUG
63,5kg Aleksandar Stankovic YUG Ion Dinu ROM
67kg Vitusa ROM Franjo Tamasi YUG
71kg Leu ROM Borivoje Novakovic YUG
75kg Milovan Tomic YUG Nicolau ROM
81kg Trandafir ROM Erich Keler YUG
+81kg Mihai Gheorghione ROM Milan Trifunovic YUG

Duals Index | 1963 Results