Duals Soviet Union - Yugoslavia 12:4

Prague, Czechoslovakia

September, 1946

thanks to Sergey Shkrebets

51kg Lev Segalovich URS Lajco Djulai YUG
54kg Ivan Avdeyev URS Pavlovic YUG
58kg Nelo Barbadoro YUG Ivan Kniazev URS
62kg Anatoli Greyner URS Pavle Sovljanski YUG
67kg Sergey Shcherbakov URS Lazar Dzepina YUG
73kg R.Kariste URS A.Ticic YUG
80kg Emil Krleza YUG V.Chudinov URS
+80kg Nikolay Korolev URS I.Birac YUG

Duals Index | 1946 Results