5.South Asian Federation Games - Colombo, Sri Lanka - December 22-31 1991

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

P.Nuggegoda

SRI

2.

Rajendra Prasad

IND

3.

O.M.K. Maskey

NEP

Abid Ali

PAK

51 kg

1.

Asoka Kulatunge

SRI

2.

Bishnu Bahadur Singh

NEP

3.

Vankatesh Devarajan

IND

Moazzamul Haque

BGL

54 kg

1.

Shah Nawaz

PAK

2.

Nerender Singh

IND

3.

G.L. Rokitha

SRI

Suresh Malla

NEP

57 kg

1.

Zaigham Maseel

PAK

2.

Vankats Devanand

IND

3.

Rafuiq ul Islam

BGL

K.Jagatah Prasanna

SRI

60 kg

1.

R.K.Sumith Prasanna

SRI

2.

Krishnaman Shrestha

NEP

3.

S. Farooq

IND

Mohamed Abdul Hakim

BGL

63,5 kg

1.

Atta Ullah Durrani

PAK

2.

Parkash Thapa Magar

NEP

3.

T.E. Thapa

IND

W.K. Sarathchandra

SRI

67 kg

1.

Khyber Shah

PAK

2.

Parmod Bhosle

IND

3.

T.B. Chand

NEP

K.A. Saraar

BGL

71 kg

1.

Syed Abrar Hussain Shah

PAK

2.

Shahbir Thapa

IND

3.

Dilawar Hussain

BGL

P.K. Maharajan

NEP

75 kg

1.

Mukund Killekar

IND

2.

Mohamed Tanvir Butt

PAK

3.

Rana Bahadur Saud

NEP

G.A.G. Parera

SRI

81 kg

1.

Syed Hussain Shah

PAK

2.

Roshan Parera

SRI

3.

R.S. Jathi

IND

H. Rahman

BGL

91 kg

1.

Muhammad Asghar Ali

PAK

2.

Jamal Hussain

BGL

3.

D. Samaratunge

SRI

Kumar Thapa

NEP

+91 kg

1.

Dildar Ahmed

PAK

2.

Dunstan De Silva

SRI

3.

Raj Kumar Sangwan

IND

S. Dangol

NEP

South Asian Games History | 1991 Results